Om foredragsholderne på Metierkonferansen

Last ned presentasjoner fra Metierkonferansen

Halvard Kilde er administrerende direktør i Metier. I over 20 år har han jobbet med enkeltprosjekter og prosjektorienterte virksomheter nasjonalt og internasjonalt. De siste 15 årene har han jobbet mye som rådgiver ovenfor ledelsen av større virksomheter, og har hatt ansvaret for en rekke forbedrings- og opplæringsprogram. Han har også ledet det nasjonale forbedringsprogrammet BA2015, der hovedmålsettingen var å forbedre produktiviteten i BAE-næringen gjennom å tilgjengeliggjøre og innføre absolutt beste praksis innen prosjektgjennomføring. Halvard er æresmedlem i Prosjekt Norge og PMI Chapter Norway. Æresmedlemskapet i Prosjekt Norge ble tildelt på grunn av innsatsen for å fremme og utvikle fagområdet prosjektledelse- og styring i Norge.

Ragnar Ek er direktør i Metier og utdannet Sivilingeniør fra NTH. Han har nærmere 20 års erfaring som prosjektleder og kundeansvarlig, og har bakgrunn fra bl.a. Norsk Hydro, GEA og Aker Solutions. Han har fulgt hele verdikjeden som prosjektleder som har inkludert salg, planlegging, dokumentasjon, gjennomføring, test og drift av ulike prosjekter. I Metier har denne erfaringen resultert i god kjennskap til prosessene som er sentrale for å lykkes med et prosjekt. Ved siden av å undervise i prosjektfaget er han også PRINCE2 sertifisert.

Sverre Tyrhaug har vært Managing Partner i Thommessen siden 2013, og er ansvarlig for den daglige driften av selskapet. Han har i en årrekke vært en sentral rådgiver innen ulike kapitalmarkeds- transaksjoner, og hans kompetanse innen feltet er anerkjent i internasjonale kåringer. Sverre har bred og inngående erfaring innen M&A, særlig relatert til børsnoterte selskaper. Han har fokus på verdiskaping for selskapets klienter, og viser til at det har vært et paradigmeskifte i advokatbransjen med større markedstilpasning og fokus på klientenes faktisk behov fremfor timeproduksjon. «Det er ingen som har som forretningsidé å kjøpe juridiske tjenester. Klientene ønsker at vi bidrar til å løse forretningsmessige utfordringer» oppsummerer han sin holdning til advokatenes rolle. Med en sertifisering som juridisk prosjektleder benytter Tyrhaug og Thommessen konsepter og verktøy fra prosjektledelse til bedret oppdragsstyring, bedret økonomisk resultat og økt verdiskaping for klientene.

David Ståhlberg

David Ståhlberg er en anerkjent foredragsholder, entreprenør og forfatter. Etter lederroller i Google og Procter & Gamble, jobber David i dag som katalysator for endring og som rådgiver for ledergrupper i multinasjonale selskaper og oppstartsbedrifter. David er en foreleser som inspirerer og varmer. Han bruker humor og har en uvanlig evne til å forenkle de utfordringene du og din organisasjon sliter med for å få ting til å skje.

Trond Åsheim

Trond Åsheim er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har vært direktør av selskapet som står bak utbyggingen av Union Brygge siden år 2000. Han har bakgrunn fra entreprenør bransjen og Byggforsk. Union Brygge er historien om bydelen Grønland – en bydel med gamle nedslitte fabrikkbygninger og suspekte virksomheter – som nå fremstår som en urban bydel med boliger, næring og kultur og kreative virksomheter i skjønn forening. Fra det første store boligprosjektet i 2005 via rehabilitering av Union Scene og flere bevaringsverdige bygg, ytterligere tre boligprosjekter til det foreløpig siste prosjektet Energibygget. Til sammen ca 200 000 m2.

Kolbjørn Harr

Kolbjørn Haarr er konserndirektør for forretningsområde Norge i Evry, Haarr har erfaring som konsernleder for Tieto i Sentral-Europa, Russland og Norge, administrerende direktør for Tieto Norge og medlem av konsernledelsen i Tieto med ansvar for telekom, media, energi og nye markeder. Han har også hatt flere lederposisjoner i HP, blant annet som direktør for HPs teknologitjenester i Nord-Europa og direktør for HP Services i Norge. Haarr er utdannet ingeniør fra Stavanger Ingeniørhøyskole.

Gunnar Stumo er sivilarkitekt og ansatt i OEC Gruppen. Han er byggherrens prosjektleder i Nye Kirkenes Sykehus i byggefasen, og har over 30 års erfaring med prosjekt- og prosjekteringsledelse i sykehusprosjekter. Han har bistått byggherren i Nytt Rikshospital og har hatt prosjektlederansvar i flere sykehusutbygginger: Aker, St. Olav, Stavanger, Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Stumo startet firmaet Hospitalitet as i 1991 der forretningsidéen var «sykehusprosjekter fra A til Å», og der det ble utviklet planleggingsprosesser for å ivareta sammenhengen mellom virksomhetens behov, bygg, utstyr og organisasjonsutvikling.

Olav Weider

Olav Weider er administrerende direktør i Dr. techn. Olav Olsen AS og utdannet Sivilingeniør fra NTH og med en Master (MBA) fra BI. Han har erfaring med design av store  offshoreprosjekter i Norge og Canada, prosjektledelse og forretningsutvikling. Han har også jobbet i andre bransjer, som solenergi, finans og nye medier.  I de senere årene har Dr. techn. Olav Olsen gjennomført en omstillingsprosess der man basert på selskapets verdensledende posisjon innen offshore betong har utviklet nye forretningsområder innen bla fornybar energi og samferdsel, med særlig fokus på konstruksjoner i marint miljø.

Jan-Magne Torp

Jan-Magne Torp arbeider som seniorrådgiver i politidirektoratets IKT-avdeling ved seksjon for portefølje og prosjekt. Han er ansvarlig for videreutvikling av politiets prosjektmodell samt for koordinering av metodeutviklingen i IKT-avdelingen på tvers av fagdisipliner. Torp har tidligere erfaring med prosjekt- og prosessledelse fra både privat og offentlig sektor.

Per Morten Johansen

Per Morten Johansen har vært adm. direktør for Omsorgsbygg siden 2008, først som fungerende adm. dir. i ett år, deretter i en åremålsperiode på seks år. I 2015 tok han fatt på sin andre åremålsperiode etter å ha ført Omsorgsbygg i en tidsriktig og miljøvennlig retning i sin første periode. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Oslo kommune, blant annet som prosjektdirektør for barnehageutbyggingen knyttet til lov om rett til barnehageplass. Per Morten har dessuten hatt ulike styreverv, blant annet for Kultur og Idrettsbygg Oslo KF.

Erik Smith

Erik Smith er sivilingeniør og Dr. ingeniør fra NTH. Han har det operative ansvaret for utbyggingen av Follobanen, som er landets desidert største samferdselsprosjekt i moderne tid. Erik Smith har lang og solid erfaring med å lede utbygging av megaprosjekter i inn- og utland, og vil med sin bakgrunn også bli en viktig bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle Jernbaneverket til en profesjonell byggherre for InterCity-utbygging. Før Smith tok på seg oppgaven med å lede prosjektstyret for Follobanen for vel ett år siden, var han prosjektdirektør i Norsk Hydro og ledet blant annet utbyggingen av det gigantiske aluminiumsverket Qatalum i Qatar til 30 milliarder kroner. I tillegg til 10 år med prosjektlederstillinger i aluminiumsindustrien, har han i mange år hatt prosjektansvar i olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro

Stein Kinserdal

Stein Kinserdal har siden 2007 vært administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) og styreleder i Helse Møre og Romsdal siden 2014. Kinserdal mottok Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings helselederpris i 2012 for sitt systematiske ledelsesarbeid i helseforetaket med fokus på økonomisk kontroll som et middel for å oppnå økt pasientsikkerhet og kvalitet samt midler til utstyr og forskning. Kinserdal beskrives som tydelig, systematisk, konsistent, ansvarlig, inspirerende, pedagogisk, inkluderende og raus.

Rolv-Erik Spilling

Den tidligere konserndirektøren for Telenor Digital Services ledet i mange år Telenors globale satsing på innovasjon og utvikling av digitale tjenester og nye forretningsområder. I 2015 var Rolv-Erik Spilling med på å starte konsulent- og utviklingsselskapet Gture som jobber med softwareutvikling, tjenesteutviklling og digital transformasjon. Rolv-Erik vil ta oss med gjennom spennende digitaliseringsprosjekter som berører oss alle.

Jarle Andhøy er en norsk seiler, kjent fra flere ekspedisjoner og deltagelse i riksdekkende TV-programmer. Allerede som 19-åring reiste han ut i verden med en 27 fots Albin Vega. Senere har det blitt flere ekspedisjoner både til havs og til lands og flere bøker og tv-serier om disse.